સલ્તનકાલીન અમદાવાદની વાવોનો ઇતિહાસ

Abstract કલાતત્વ આવશ્યક છે એ ઉક્તિ અનુસાર ઇતિહાસમાં તેના આધારભૂત સ્થાન તરીકે શિલ્પ અને સ્થાપત્યનું સ્થાન અગત્યનું છે. ઇતિહાસમાં જોવા જઈએ તો દરેક સમય પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના શિલ્પ અને…

0 Comments

ભારતીય ઇતિહાસમાં શિલ્પ અને સ્થાપત્યનું મહત્વ

Abstract કલાતત્વ આવશ્યક છે એ ઉક્તિ અનુસાર ઇતિહાસમાં તેના આધારભૂત સ્થાન તરીકે શિલ્પ અને સ્થાપત્યનું સ્થાન અગત્યનું છે. ઇતિહાસમાં જોવા જઈએ તો દરેક સમય પ્રમાણે અલગ અલગ પ્રકારના શિલ્પ અને…

0 Comments

કચ્છ માં આવેલા રામાયણ,મહાભારત તથા બુદ્ધ સમય ના પ્રાચીન સમય ના સ્થળો

Abstract પ્રવાસ, પર્યટન માનવ જીવનનું એક અભિન્ન અંગ છે. આજનું માનવજીવન સતત યંત્રવત બનતું જઈ રહ્યું છે. ચિંતા, દોડધામ, કામની વ્યસ્તતા, ઉચાટ, માનસિક ત્રાસ, જીવનમાં સતત તણાવ વગેરેને કારણે માનવી…

0 Comments