૧૯મી સદીમાં ગુજરાતમાં સ્ત્રી શિક્ષણ અને સ્ત્રી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

Abstract 19મી સદીના ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ ઘણી કરુણાજનક હતી.ભારતીય સમાજ જીવન પર ધાર્મિક ગ્રંથોની અસર એટલી જબરદસ્ત હતી કે તે ધાર્મિક ગ્રંથોના કથનો ને બ્રહ્મવાક્ય માની આખું જીવન…

0 Comments

ભારતીય સાંસ્કૃતિક પરંપરામાં ચારણી સાહીત્યનું પ્રદાન

Abstract ભારતીય સંસ્કૃતિ વૈશ્વિક સંસ્કૃતિથી અલગ પડતી સંસ્કૃતિ છે. તેમને પોતાની ધરોહર છે. ભારતદેશમાં વિવિધતામાં એકતા સમાયેલી છે. સંસ્કૃતિ સાબર દેશમાં વિવિધ જ્ઞાતિ, ધર્મ, સમુદાય, પ્રદેશ પ્રમાણે જોવા મળે છે…

0 Comments