૧૯મી સદીમાં ગુજરાતમાં સ્ત્રી શિક્ષણ અને સ્ત્રી શૈક્ષણિક સંસ્થાઓ

Abstract 19મી સદીના ભારતીય સમાજમાં સ્ત્રીઓની સામાજિક સ્થિતિ ઘણી કરુણાજનક હતી.ભારતીય સમાજ જીવન પર ધાર્મિક ગ્રંથોની અસર એટલી જબરદસ્ત હતી કે તે ધાર્મિક ગ્રંથોના કથનો ને બ્રહ્મવાક્ય માની આખું જીવન…

0 Comments