ઐતિહાસિક પરિપ્રેક્ષ્યમાં સ્વામી વિવેકાનંદ – વર્તમાન સમસ્યા અને સમાધાન

Abstract ભારતના યુગપુરુષ સ્વામી વિવેકાનંદ વર્તમાન સમયની કેટલીક સમસ્યાઓ અને તેના સમાધાનની વાત કરી છે. સમસ્યા એટલે કે જેના થકી દેશને દેશના નાગરિકોને કોઈપણ અડચણ થતી હોય ક્યાંક ને ક્યાંક…

0 Comments